حتیورد


_ نمایشگاه تجاری تجارت قصابی در جنوب.

هفته سبز


_ هفته بین المللی سبز نمایشگاه بی نظیری از تغذیه ، کشاورزی و باغداری است. در عین حال ، IGW نقطه شروع مجمع جهانی غذا و کشاورزی (GFFA) با وزرای وزرای 60 است.
« شروع قبلی 1 2 بعد پایان »