• قطار
  • باشد Dipl. نشستند. Lebensmitteltechn.

مطالعه برای تکنولوژیست های مواد غذایی، با تمرکز فناوری گوشت.

دانشگاه شرق وستفالن-لیپه


_ کارشناسی برنامه علوم در صنایع غذایی، عمده: فناوری گوشت.

دانشگاه Beuth علوم کاربردی برلین


_ هیچ پرتره شرکت هنوز برای این کالج سپرده خواهد شد. ما از شکیبایی شما بخواهید ...