در اینجا شما را اطلاعات در مورد آموزش به تبدیل به یک گواهی تکنولوژیست های مواد غذایی / گوشت تکنسین در Kulmbach، کایزرسلاترن و یا نویمونستر پیدا

مدرسه فنی مهندسی مواد غذایی فناوری کایزرسلاترن


_ در ادامه به / برای تکنولوژیست مواد غذایی / در. آموزش افراد با آموزش در حرفه غذایی مربوط به "تکنولوژیست های مواد غذایی با تایید دولت". صالح - آینده گرا - تعاونی - متعهد است.

محصولات غذایی موسسه KIN ولت


_ برای بیش از 50، ایمنی مواد غذایی و بهبود کیفیت محصول در مرکز فعالیت موسسه غذایی KIN قرار گرفته است.

مدرسه فنی غذایی Kulmbach


_ آموزش تکنسین در Kulmbach: مهارت های بیشتر، فرصت های بیشتر، در آینده بیشتر.

Technikerschule بوتزباخ


_ دانشکده فنی علوم غذایی با تمرکز بر تکنولوژی فرآیند