عمومی فلیشر سایتونگ (afz) و صنعت گوشت نیز به عنوان دیگر فلیشر مجلات / روزنامه فلیشر برای تجارت قصابی بین المللی است.

ورلاگ BEHR است


_ BEHR به ارمغان می آورد عمل به نقطه است. نیمه عمر دانش است کوتاه تر است. به همیشه به روز است بنابراین چالشی است که باید تمام حرفه ای و مدیران فراهم می کند.

صنعت گوشت


_ صنعت گوشت طیف از موضوعات به شکل از تولید به بازاریابی، فرایند زنجیره ای در صنعت گوشت از.

روزنامه قصاب afz کل


_ روزنامه قصاب afz کل هفتهنامه برای صنایع دستی، کشتار، برش، پردازش و تجارت است.

Fleischwirtschaft.de


_ fleischwirtschaft.de نسخه آنلاین روزنامه قصاب با گوشت و صنایع afz کل تحریریه است.

فریتز Gempel


_ یک شرکت سالم نیاز کارمندان خوب و با انگیزه. این که آیا در خرید و فروش، تولید، مدیریت و یا در توسعه است. ادبیات و شرکت مشاور برای صنعت گوشت است.