گوشت آلمان پژوهشی. تحقیقات گوشت در Kulmbach و دیگر شرکت ها برای تعیین مشخصه های کیفیت یک محصول در صنعت گوشت.

ELAB Analytics GmbH


_ کیفیت محصولات شما موضوعی نزدیک به قلب شما است؟ آیا در برخورد با مقامات و خرده فروشان امنیت می خواهید؟ ما از شما حمایت می کنیم چند دهه تجربه در تجزیه و تحلیل و ارزیابی گوشت و فرآورده های گوشتی ، ما را به عنوان شریک اصلی خود قرار داده است.

دانشگاه شرق وستفالن-لیپه


_ کارشناسی برنامه علوم در صنایع غذایی، عمده: فناوری گوشت.

محصولات غذایی موسسه KIN ولت


_ برای بیش از 50، ایمنی مواد غذایی و بهبود کیفیت محصول در مرکز فعالیت موسسه غذایی KIN قرار گرفته است.

موسسه فدرال ارزیابی ریسک


_ مستقل در ارزیابی های علمی و پژوهشی خود را است.