• بیشتر
  • / روابط عمومی را فشار دهید

مقالات روزنامه ها از کارشناسان از صنعت گوشت است. نویسندگان با تجربه نوشتن متون برای شما، به خصوص برای تجارت قصاب و صنعت گوشت است.

فریتز Gempel


_ یک شرکت سالم نیاز کارمندان خوب و با انگیزه. این که آیا در خرید و فروش، تولید، مدیریت و یا در توسعه است. ادبیات و شرکت مشاور برای صنعت گوشت است.

تحریریه دفتر هایک سیورس


_ متون با حس و عقل. موضوعات با طعم و مزه.