رایش طهرم فرآیند فناوری جیامبیایچ


_ متخصص خود را برای سیستم های سیگار جهانی، تجهیزات پخت و پز، کتری پخت و پز، تجهیزات پخت، سیستم خنک کننده ویژه، امکانات بلوغ و خیلی بیشتر. درباره 125 سال تجربه برای بهترین نتایج را تولید!