هوکر شرکت


_ گوشت قلاب، دست زدن به مواد، سیستم های تصفیه قلاب خالی، کامیون پالت، کابینت و میز، سطل و پالت چوبی.

Heinz Marchel GmbH & Co. KG


_ تولید گوشت قلاب، سیستم های نوار نقاله قلاب خالی و خالی تجهیزات تریلر تمیز کردن. حمل و نقل و بهره برداری تجهیزات برای دور کردن صنعت گوشت محدوده محصول.