Acontex شرکت


_ acontex GmbH یک شعبه 100٪ از تونیس گروه است. ما مسئول برای پردازش از احشاء کلاسیک در وهله اول می باشد. علاوه بر این، محصولات خشک با منشاء گیاهی اصلاح و همچنین.