BATANIA مستقیم شرکت


_ BATANIA DIRECT - غذا و گوشت، تخته و. از آنجا که 25 سال از حرفه ای برای تهیه غذا و دکان قصابی صنعت

مارکوس Heucher


_ مارکوس Heucher مجهز کشتارگاه، قصابان و قصابان از با استفاده از ابزار مانند چاقو، تیزکن و لباس. برای پردازش گوشت طراحی شده و قصابی تامین وسیعی حرفه ای در www.markusheucher.com در دسترس است.