Acontex GmbH


_ На acontex GmbH е 100% во сопственост на Тониес група. Ние сме одговорни за обработка на класичната остатоци во на прво место. Покрај тоа, суви производи од растително потекло се насочите и, исто така.