sterilAir GmbH


_ Tailor UVC การแก้ปัญหาการฆ่าเชื้อโรคบนพื้นฐานมากกว่า 75 ประสบการณ์

บริษัท ได้รับการรับรอง QA TECHNIC


_ รับรอง: ISO 9001, 22000 ISO, ISO 14001, 18001 ISO ได้รับการรับรองฮาลาลได้รับการรับรองโคเชอร์, การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ PCR

ROTRONIC


_ รายการของ บริษัท นี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพอร์ทัลเนื้อและมีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์เยอรมัน