Nghiên cứu cho kỹ sư công nghệ thực phẩm, tập trung công nghệ thịt.

Đại học East Westphalia-Lippe


_ Cử nhân Chương trình Khoa học Công nghệ thực phẩm, chủ yếu: Thịt nghệ.

Beuth Đại học Khoa học Ứng dụng Berlin


_ không có chân dung của công ty chưa được gửi cho đại học này. Chúng tôi yêu cầu sự kiên nhẫn của bạn ...