Heinz Marchel GmbH & Co. KG


_ Sản xuất móc thịt, hệ thống băng chuyền móc rỗng và thiết bị móc làm sạch trống. Xử lý và vận hành thiết bị cho ngành công nghiệp thịt tròn ra khỏi phạm vi sản phẩm.

Dịch vụ và bán hàng NIEROLEN GmbH


_ Nhà sản xuất tấm polyetylen, đặc biệt là con lắc và cửa trượt, các yếu tố bảo vệ tường (bảo vệ ram), hỗ trợ cắt cho bàn cắt và mặt bàn