Giải pháp tiết kiệm FRUTAROM


_ FRUTAROM Savoury Solutions, hoạt động dưới sự bảo trợ của IFF (International Flavors & Fragrances), cung cấp các giải pháp dành riêng cho khách hàng cho các ngành công nghiệp thịt, xúc xích, cá và đồ tiện lợi cũng như ngành bán thịt cổ điển ...