MEGA Các trung tâm chuyên khoa cho các lò sát và phục vụ eG


Schlachthofstrasse 6
70188 Stuttgart ,
Tel.: (0711) 1684-0
Số fax: (0711) 1684-125
E-mail:
Website:
Cập nhật: 15.09.2014
Thành viên từ: 15.09.2014