Acontex GmbH


_ Các acontex GmbH là một công ty con 100% của Tönnies Group. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho việc xử lý các bộ phận nội tạng cổ điển ở nơi đầu tiên. Ngoài ra, tinh chỉnh và cũng sản phẩm khô có nguồn gốc thực vật.