Nhãn keo cho bao bì thịt hoặc kính xúc xích trong một cửa hàng bán thịt hoặc ngành công nghiệp thịt trực tiếp từ các nhà sản xuất, thương nhân hoặc nhà cung cấp so sánh và mua trực tuyến.