Nobakht ruột tự nhiên GmbH


Pippinger Strasse 39
81245 Munich ,
Tel.: 089 / 829 40 717
Số fax: 089 / 829 40 721
E-mail:
Website:
Cập nhật: 20.09.2014
Thành viên từ: 20.09.2014

Tags: mua | ruột heo | vỏ xúc xích
Được liệt kê trong: Naturdärme | bao bì khác | Guts / bao bì