Dohr GmbH & Co. KG


Sorbenstrasse 1
20537 Hamburg ,
Tel.: + 49 (0) 40 - 25 50 75
E-mail:
Website:
Cập nhật: 20.09.2014
Thành viên từ: 20.09.2014

Từ khóa: ruột | mua | Vỏ xúc xích
Được liệt kê trong: da dệt | Naturdärme | bao bì khác | Guts / bao bì