การศึกษาสำหรับเทคโนโลยีอาหารโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีเนื้อสัตว์

มหาวิทยาลัยอีสต์เวสต์ฟา-Lippe


_ ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร, สาขา: เทคโนโลยีเนื้อสัตว์

Beuth วิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเบอร์ลิน


_ ไม่มีภาพขององค์กรได้รับการฝากสำหรับวิทยาลัยนี้ เราขอให้สำหรับความอดทนของคุณ ...