เนื้อสัตว์วิจัยเยอรมนี การวิจัยเนื้อสัตว์ในบาคและ บริษัท อื่น ๆ สำหรับการกำหนดลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

มหาวิทยาลัยอีสต์เวสต์ฟา-Lippe


_ ปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร, สาขา: เทคโนโลยีเนื้อสัตว์

สถาบันอาหาร KIN eV


_ กว่าเก้าสิบปีความปลอดภัยของอาหารและการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการที่ KIN Food Institute

สถาบันแห่งชาติเพื่อการประเมินความเสี่ยง


_ มีความเป็นอิสระในการประเมินผลทางวิทยาศาสตร์และการวิจัย